Category: NEWS

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ โครงการ โรงเรียนโรงงาน ” ระหว่าง บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์จำกัด  กับ วิทยาลัยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556  คุณประสงค์  บุญคำมูล  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดย ท่านการุณย์   นาควิชานนท์   ผู้อำนวยการ ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลง และทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษา สาขางานเชื่อม เข้าฝึกงานกับ บริษัทฯ ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน และ 1 ปี “ ในปี2556  มีวิทยาลัยการอาชีพที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทฯ 3 วิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ [...]

โครงการระบบโรงเรียนโรงงาน

ผู้นำเอา  “โครงการระบบโรงเรียนโรงงาน”  (ทวิภาคี) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับผู้ช่วยช่าง , ช่างประกอบ และช่างเชื่อม ได้ประสบผลสำเร็จเกิน 100 %                  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ระดับปฎิบัติการอย่างหนัก โดยเฉพาะสาขางานเชื่อม สาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวและลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ภาครัฐในส่วนที่ดูแลด้านแรงงานโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสถาบันอาชีวศึกษา ไม่สามารถจัดหาหรือผลิตแรงงานให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ทันหรือเพียงพอ สาเหตุเนื่องมาจากปัจจุบันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ ในกรณีประเทศที่มีการพัฒนาและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็จะต้องปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน งานฝ่ายบุคคลเมื่อมีความต้องการพนักงานระดับปฎิบัติการ หรือระดับช่างก็สามารถเขียนป้ายติดประกาศรับสมัครงานหน้าบริษัทฯ ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก็มีแรงงานเพียงพอตามความต้องการหรือแม้แต่ ตำแหน่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลงรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ก็ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ปัจจุบันสื่อดังกล่าวไม่สามารถจูงใจให้มีแรงงานเข้ามาสมัครงานกับองค์กรได้ หรือถ้ามีก็อยู่ได้ไม่นาน สาเหตุมาจากพนักงานหรือลูกจ้างมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนงานไปอยู่องค์กรอื่น โดยมีสวัสดิการและสิ่งตอบแทนที่สูงกว่า จึงมีปัญหาอัตราเข้า – ออกสูง ทำให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการจะต้องคิดหากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งแรงงาน เพื่อจัดส่งให้กับฝ่ายผลิตของสถานประกอบการได้ทัน ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งมองไปที่แรงงานนอกระบบ (Subcontractor)    หรือแม้แต่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯได้  ซึ่งการบริหารจัดการคน ปัจจุบันนี้จะต้องทำแบบนักการตลาด [...]

Team building

BIB’s Walk Rally at Royal Hill Golf Resort and Spa On 20th-22nd September 2016, Bangkok Industrial Boilers arranged a walk rally as a fun and effective corporate team building event. The activities took place at Royal Hill Golf Resort and Spa, situated in the middle of mountainous Nakhon Nayok. Mr. Suchin Chaichumsak, governor of Nakhon [...]