November 02 2016 0Comment

โครงการระบบโรงเรียนโรงงาน

ผู้นำเอา  “โครงการระบบโรงเรียนโรงงาน”  (ทวิภาคี) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับผู้ช่วยช่าง , ช่างประกอบ และช่างเชื่อม ได้ประสบผลสำเร็จเกิน 100 %

               k_prasong  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ระดับปฎิบัติการอย่างหนัก โดยเฉพาะสาขางานเชื่อม สาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวและลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ภาครัฐในส่วนที่ดูแลด้านแรงงานโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และสถาบันอาชีวศึกษา ไม่สามารถจัดหาหรือผลิตแรงงานให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ทันหรือเพียงพอ สาเหตุเนื่องมาจากปัจจุบันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายประการ
ในกรณีประเทศที่มีการพัฒนาและธุรกิจภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็จะต้องปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน งานฝ่ายบุคคลเมื่อมีความต้องการพนักงานระดับปฎิบัติการ หรือระดับช่างก็สามารถเขียนป้ายติดประกาศรับสมัครงานหน้าบริษัทฯ ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก็มีแรงงานเพียงพอตามความต้องการหรือแม้แต่ ตำแหน่งที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลงรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ก็ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ปัจจุบันสื่อดังกล่าวไม่สามารถจูงใจให้มีแรงงานเข้ามาสมัครงานกับองค์กรได้ หรือถ้ามีก็อยู่ได้ไม่นาน สาเหตุมาจากพนักงานหรือลูกจ้างมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนงานไปอยู่องค์กรอื่น โดยมีสวัสดิการและสิ่งตอบแทนที่สูงกว่า จึงมีปัญหาอัตราเข้า – ออกสูง ทำให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของสถานประกอบการเป็นอย่างมาก

ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการจะต้องคิดหากลยุทธ์ต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งแรงงาน เพื่อจัดส่งให้กับฝ่ายผลิตของสถานประกอบการได้ทัน ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งมองไปที่แรงงานนอกระบบ (Subcontractor)    หรือแม้แต่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯได้  ซึ่งการบริหารจัดการคน ปัจจุบันนี้จะต้องทำแบบนักการตลาด หรือหาข้อเสนอแนวทางใหม่ ๆ เข้าไปเจาะใจกับผู้ใช้แรงงาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถหาแรงงานมาขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ โครงการจัดการ “ระบบโรงเรียนโรงงาน” เป็นแนวคิด คุณประสงค์ บุญคำมูล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท บางกอก อินดัสเตรียลบอยเลอร์ จำกัด โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานระดับช่าง ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาฝีมือแรงงานตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้สถานประกอบการ ซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักร ที่พร้อมและทันสมัยมากกว่าหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา  ซึ่งท่านได้นำโครงการนี้มาปรับใช้กับสถานประกอบการ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด ทำให้ประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาแรงงานโดยเฉพาะผู้ช่วยช่าง และช่างเชื่อมในปัจจุบัน

bib