November 02 2016 0Comment

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
“ โครงการ โรงเรียนโรงงาน ”

ระหว่าง
บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์จำกัด  กับ วิทยาลัยต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556  คุณประสงค์  บุญคำมูล  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดย ท่านการุณย์   นาควิชานนท์   ผู้อำนวยการ ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลง และทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษา สาขางานเชื่อม เข้าฝึกงานกับ บริษัทฯ ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือน และ 1 ปี
“ ในปี2556  มีวิทยาลัยการอาชีพที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทฯ 3 วิทยาลัย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทฯ ได้ทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 25 วิทยาลัย ได้เริ่มทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน และในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 บริษัทฯ กำลังปรับแผนการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ร่วมกับทางวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยทำเป็นโครงการ โรงเรียนโรงงาน  เพื่อพัฒนาบุคลากร สาขาช่าง เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป  “
  

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์   2556   คุณประสงค์ บุญคำมูล   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทบางกอก อินดัสเตรียลบอยเลอร์จำกัด เป็นผู้แทนบริษัท ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยการอาชีพพล อ.พล จ.ขอนแก่น โดย ท่านวรากร    หิรัญมณีมาศ   ผู้อำนวยการ ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลง และวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาสาขาช่างกลและซ่อมบำรุงเข้าฝึกงานกับบริษัทฯระยะเวลาฝึกงาน 1 ปี 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556    คุณประสงค์   บุญคำมูล   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  บริษัทบางกอก อินดัสเตรียล บอยเลอร์จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  กับ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ อ.สังขะบุรี จ.สุรินทร์   โดย ท่านบุญซุบ   หริ่งทรัพย์   ผู้อำนวยการ ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลง และทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษา  สาขางานเชื่อม เข้าฝึกงานกับบริษัทฯ  ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือนและ 1 ปี

bib